تعرفه ثبت دامنه

تعرفه ثبت دامنه

تعرفه های ثبت دامنه در ایرانی طرح

تعرفه های دامنه در ایرانی طرح با توجه به قیمت ارز، بصورت روزانه به روز رسانی می شوند.

به هر تعداد دامنه ثبت کنید تخفیف ندارد، لطفا برای تخفیف تعداد بالا تیکت ارسال نکنید

ارائه کنترل پنل اختصاصی برای هردامنه ثبت شده

نام و پسوند دامنه
ثبت دامنه در ایرانی طرح
تمدید دامنه در ایرانی طرح
انتقال دامنه به ایرانی طرح
.Ir 4.900 4.900 5.000
.Com 36.000 36.000 38.000
.Net 36.000 36.000 38.000
.Org 49.000 49.000 49.000
.info 50.000 50.000 50.000
.Website 100.000 100.000 100.000
.Center 90.000 90.000 90.000
.Xyz 52.000 52.000 52.000
.In 31.000 31.000 31.000
.Ws 105.000 150.000 150.000
.Name 48.500 48.500 48.500
.Asi 48.500 48.500 48.500
.Tel 80.000 80.000 80.000
.Mobi 90.000 90.000 90.000
.Tv 125.000 125.000 125.000
.Ru 23.000 23.000 23.000
.Eu 13.000 30.000 30.000
.De 48.000 48.000 48.000
.Fr 30.000 43.000 43.000
.It 40.000 40.000 40.000
.Li 60.000 60.000 60.000
.Cc 40.000 40.000 40.000
.Us 40.000 40.000 40.000
.Com.co 55.000 55.000 55.000
.Pro 53.000 53.000 53.000
.Pw 40.000 40.000 40.000
.Ca 124.000 124.000 124.000
.Photography 84.000 84.000 84.000
.Money 124.000 124.000 124.000
.News 92.000 92.000 92.000
.Photo 123.000 123.000 123.000
.Academy 123.000 123.000 123.000
.Accountant 123.000 123.000 123.000
.Agency 84.000 84.000 84.000
.Audio 70.000 70.000 70.000
.Band 94.000 94.000 94.000
.Blog 124.000 124.000 124.000
.Boutique 124.000 124.000 124.000
.Cafe 124.000 124.000 124.000
.Camera 184.000 184.000 184.000
.Catering 124.000 124.000 124.000
.Chat 124.000 124.000 124.000
.Cheap 124.000 124.000 124.000
.Click 54.000 54.000 54.000
.Clinic 184.000 184.000 184.000
.Codes 184.000 184.000 184.000
.Caffee 124.000 124.000 124.000
.Community 124.000 124.000 124.000
.Company 74.000 74.000 74.000
.Cooking 124.000 124.000 124.000
.Dental 184.000 184.000 184.000
.Dentist 149.000 149.000 149.000
.Design 184.000 184.000 184.000
.Diet 87.000 87.000 87.000
.Dog 184.000 184.000 184.000
.Domains 124.000 124.000 124.000
.Download 124.000 124.000 124.000
.Family 94.000 94.000 94.000
.Finance 184.000 184.000 184.000
.Fitness 124.000 124.000 124.000
.Forsale 124.000 124.000 124.000
.Gallery 89.000 89.000 89.000
.Gift 89.000 89.000 89.000
.Holdigns 184.000 184.000 184.000
.Institute 89.000 89.000 89.000
.Land 124.000 124.000 124.000
.Lawyer 149.000 149.000 149.000
.Link 63.000 63.000 63.000
.Market 124.000 124.000 124.000
.Network 89.000 89.000 89.000
.Online 149.000 149.000 149.000
.Site 124.000 124.000 124.000
.Software 124.000 124.000 124.000
.co.uk 40.000 40.000 40.000
.travel 540.000 540.000 540.000
.Help 90.000 90.000 90.000
.Hosting 135.000 135.000 140.000
.Biz 52.000 52.000 52.000
.Co 105.000 105.000 105.000
برای دیگر پسوندها تماس بگیرید